ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงนามในคำสั่ง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16

ใจความสำคัญเป็นคำสั่ง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันถัดไป