นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กิจกรรมลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขต่างๆ โดยเน้นเริ่มในช่วงเข้าพรรษาทุกๆปี

การเก็บข้อมูลผู้ที่ลงนามร่วมโครงการ จัดทำงภายใต้ นิยาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะไม่มีการนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ต่อในช่องทางอื่นนอกวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลในสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจนำข้อมูลของท่านจาก facebook หรือ Line โดยที่ท่านไม่รู้ตัว